Vårmöte tisdag 23 april kl 18.30 i klubbhuset vid Källebacken. Välkomna !

Publicerat: 2024-04-02 - 10:45

Dagordning


1. Mötet öppnas
2. Fastställande av röstlängd för mötet
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
4. Fastställande av dagordningen
5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande ska justera protokollet
7. Kommittéernas verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2023
8. Styrelsens ekonomiska årsredovisning, förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
10. Fastställande av resultat- och balansräkning, samt dispositioner
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
12. Övriga frågor
13. Mötet avslutas