Kallelse till höstmöte onsdagen den 26:e november 2014 kl. 19.00.

Plats: Reftele Wärdshus. Välkommen till gemensam fika från kl. 18.30. Mötesförhandlingar enligt föredragningslista nedan. Handlingar inför mötet finns från och med 2014-11-19 tillgängliga vid kansliet i klubbhuset. Välkommen ! Föredragningslista 1. Höstmötet öppnas. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet. 7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Val av: a) klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett ( 1 ) år. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två ( 2 ) år. c) fyra ( 4 ) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett ( 1 ) år. d) två ( 2 ) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett ( 1 ) år. I detta fall får styrelsens ledamöter ej delta. e) två ( 2 ) ledamöter i valberedningen för en tid av ett ( 1 ) år, av vilken en skall utses till ordförande. f) ombud till GDF-möte. g) kommittéer och ledamöter. 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 10.Övriga frågor. 11.Höstmötet avslutas.

Taggar:

Senaste nytt
Arkiv