top of page

Välkommen på höstmöte!

Kallelse till höstmöte torsdagen den 26:e november 2015 kl. 19.00.

Plats: Hotellet Reftele

Välkommen till gemensam fika från kl. 18.30

Mötesförhandlingar enligt föredragningslista nedan.

Handlingar inför mötet finns från och med 2015-11-19 tillgängliga vid kansliet i klubbhuset.

Välkommen !

Styrelsen.

Föredragningslista

 1. Höstmötet öppnas.

 2. Fastställande av röstlängd för mötet.

 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

 4. Fastställande av föredragningslista.

 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 6. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet.

 7. Fastställande av medlemsavgifter samt verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

 8. Val av:

 • klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av ett ( 1 ) år.

 • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två ( 2 ) år.

 • fyra ( 4 ) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett ( 1 ) år.

 • två ( 2 ) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett ( 1 ) år. I detta fall får styrelsens ledamöter ej delta.

 • två ( 2 ) ledamöter i valberedningen för en tid av ett ( 1 ) år, av vilken en skall utses till ordförande.

 • ombud till GDF-möte.

g) kommittéer och ledamöter.

9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10. Övriga frågor.

11. Höstmötet avslutas.

Magnus Ahlsteiner Ordf.

Reftele 2015-11-05.

Senaste nytt
Arkiv
Följ oss
bottom of page