LOKALA REGLER 2024 FÖR REFTELE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3 samt följande Lokala regler:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid ingången till klubbhuset och klubbens hemsida.

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18.2)

1. På hål 12 definierar staketet med vitmålade toppar på högersidan gränsen för out of bounds.

2. Pliktområden (Regel 17)

1. De röda pliktområdena  på hål 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 och 18, som bara är definierade på en sida, är oändliga.

3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

1. Unga träd identifierade av stödpinne är spelförbudszoner.

2. Om en boll är i pliktområdet (framför gul tee Hål 9), eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i pliktområdet får spelaren fortsätta enligt regel 17 eller som ett ytterligare alternativ droppa en boll med ett slags plikt i droppzonen framför röd tee även om denna är närmare hålet än den punkt där bollen sist skar gränsen till pliktområdet.

4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och integrerade föremål

a) Mark underarbete

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.

2. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

4. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

5. Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

6. Öppna, grusade dräneringssträngar.

7. Sprickor i marken på de delar av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre är mark under arbete. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1b.(Men störande inverkan föreligger inte om sprickan bara ger störande inverkan på spelarens stans).

b) Oflyttbara tillverkade föremål
 1. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av pinnar och plattor som visar avståndet till mitten av green.
c) Integrerade delar av banan
 1. Husgrunden (Hål 1), stengärdsgårdar och odlingsrösen. Lösa stenar får inte tas bort ur murar eller odlingsrösen.

Regel & Handicapkommittén april 2024

Beslutade av Reftele GK:s styrelse 2024 04 23

 

 

TÄVLINGSVILLKOR

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

1. Tävlingshandicap

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha Tävlingshandicap eller EGA Handicap. För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha Tävlingshandicap.

Plikt för deltagande utan EGA Handicap: Diskvalifikation.

2. Anmälan, avanmälan, återbud

Anmälan görs i Min Golf. Anmälningstidens utgång är kl. 15.00 två dagar före tävlingen. Vid överanmälan görs uttagning av deltagare i anmälningsordning. Avanmälan görs i Min Golf före anmälningstidens utgång. Efter anmälningstidens utgång kan endast återbud lämnas om en spelare inte avser att delta. En spelare som är uttagen till en tävling är skyldig att betala anmälningsavgift såvida inte godtagbara skäl för återbud föreligger. Spelare som utan avanmälan eller utan att lämna återbud uteblir från start i tävling har gjort sig skyldig till uteblivande från tävling. För rekommenderade fullständiga tävlingsvillkor se Spel- och tävlingshandboken 8.3.

3. Handicapklasser

Vid tillräckligt antal startande ordnas tre lika stora handicapklasser.

4. Tee

Tee i handicaptävling:

Om inte annat sägs i villkor för tävlingen kan spelare, vid anmälan, välja från vilken vederbörande ska spela.
Damer får välja valfritt. Herrar får välja  gul eller röd tee .

5. Avgörande vid lika resultat (Regel 3.3a)

I slagspel med handicap görs särskiljning i första hand enligt spelhandicapsmetoden, i andra hand  den matematiska metoden och i tredje hand lottdragning. I slagtävling utan handicap sker särskiljning av vinnare genom särspel hål för hål. Övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden.

6. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i tävlingskansliet på klubbhusets andra våning. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliet med båda fötterna.

7.Prisutdelning

Pristagaren ska själv finnas på plats vid prisutdelningen. Finns godtagbart skäl till att utebli ska detta meddelas till tävlingsledningen. I detta fall måste spelaren även namnge ett ombud.
Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare. Tävlingsledningen åtar sig inte att vara ombud. I tävlingar där utlottning av pris görs på scorekort krävs närvaro, ombud är inte godkänt. Spelare medgiver fotografering i samband med prisutdelning och som ska publiceras för aktuell tävling.

8.Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

9.Transportmedel

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regeln bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

10.Speltempo (Regel 5.6)

En spelare, för vilken det är möjligt att slå ett slag, har från det att han/hon bedöms ha kunnat komma fram till sin boll;

 • 50 sekunder på sig att slå ett slå ett slag om han/hon inte bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag
 • 40 sekunder på sig att slå ett slå ett slag om han/hon bedöms ha haft möjlighet att förbereda sitt slag

Plikt för brott mot tävlingsvillkoret:

• Första överträdelsen - Varning

• Andra överträdelsen - Matchspel och Slagspel - ett slags plikt

• Tredje överträdelsen - Matchspel – förlust av hål Slagspel - två slags plikt

• För ytterligare överträdelse - Diskvalifikation

11.Avbrott i spelet (Regel 5.7)

 • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
 • Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
 • I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger).
  Plikt se Regel 5.7b.

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Regel & Handicapkommittén april 2024

Beslutade av Reftele GK:s styrelse 2024 04 23

Kuriosa

Under andra världskriget 1939-1945 drabbades många golfbanor av fientligt anfall och St. Mellons Golf&Country Club utfärdade dessa lokala regler för deras golfbana.

 • Spelare uppmanas att samla ihop och ta bort bomb- och granatsplitter från fairways så att inte klippmaskinerna skadas.

 • Utan plikt för avbrutet spel får spelare taga skydd under pågående bombfällning och artillerield.

 • Plats för fälld bomb med fördröjd utlösning är markerad med rödvita flaggor på tämligen säkert men icke garanterat riskfritt avstånd från bomben.

 • Granat- och bombsplitter på green får avlägsnas utan plikt. På fairways och i bunkrar får splitter flyttas utan plikt om det befinner sig inom en klubblängd från bollen. Om bollen därvid rubbas ådöms inget pliktslag.

 • Boll som rubbas ur sitt läge pga fientlig aktion får läggas tillbaka utan plikt och om bollen förlorats eller förstörts får en ny boll droppas utan plikt men givetvis ej närmare hålet.

 • Om bollen spelats ner i en bombkrater får den utan plikt droppas på en linje rakt bakåt från hål.

 • Spelare som då han slår sitt slag blir störd av häftigt insättande bomb- och granatexplosioner får med ett slags plikt spela en ny boll från samma plats.